REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1)      Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
2)      Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Podkarpackiego;
3)      Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego;
4)      Młodzieżowym Sejmiku – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego;

§2.

Młodzieżowy Sejmik jest ciałem kolegialnym składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa podkarpackiego zwanych dalej przedstawicielami.

§3.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter wnioskodawczy i opiniująco-doradczy dla samorządu województwa podkarpackiego.

§4.

Regulamin określa cele, zadania i zasady działania Młodzieżowego Sejmiku.

§5.

Młodzieżowy Sejmik jest ciałem apartyjnym.

§6.

Terenem działania Młodzieżowego Sejmiku jest województwo podkarpackie, a siedzibą miasto Rzeszów.

§7.

Obsługę i pomoc organizacyjną dla Młodzieżowego Sejmiku zapewnia Kancelaria Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

§8.

Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku pracują społecznie i nie pobierają za swoją działalność wynagrodzenia.

II. CELE I ZADANIA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§9.

Działania Młodzieżowego Sejmiku podejmowane są w celu:

1)      reprezentowania interesów młodych przedstawicieli mieszkańców województwa podkarpackiego wobec władz samorządowych oraz rozwoju partycypacji dzieci i młodzieży w życiu województwa;
2)      zwiększenia aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz integracji środowisk młodzieżowych;
3)      zainteresowania młodzieży tematyką związaną z samorządnością;
4)      nadania kierunków regionalnej polityce młodzieżowej, proponowania nowych rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz młodego pokolenia;
5)      poszerzania wiedzy na temat działalności i funkcjonowania organów samorządu województwa;
6)      zwiększania świadomości młodego pokolenia na temat istoty procesów demokratycznych i obywatelskich w społeczeństwie;
7)      zajmowania stanowisk przez młodzież w sprawach bezpośrednio ich dotyczących;
8)      kreowania środowisk młodych liderów w województwie podkarpackim.

§10.

Zadania Młodzieżowego Sejmiku obejmują sprawy bezpośrednio dotyczące młodego pokolenia, a w szczególności:

1)      reprezentowanie młodzieży w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia;
2)      współpracę z młodzieżowymi radami oraz ich promocję; wsparcie w powstawaniu nowych młodzieżowych rad;
3)      współpracę z samorządem województwa podkarpackiego oraz organizacjami młodzieżowymi, organizacjami pozarządowymi i studenckimi w projektach dotyczących młodego pokolenia;
4)      upowszechnianie idei samorządności wśród młodego pokolenia;
5)      opiniowanie oraz konsultowanie dokumentów i propozycji rozwiązań samorządu województwa podkarpackiego oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową;
6)      wspieranie i organizowanie działań z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych;
7)      promowanie idei praw Człowieka, Rodziny, Dziecka, Ucznia i Studenta.

III. ZASADY I SPOSÓB POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§11.

 1. Młodzieżowy Sejmik składa się z 33 przedstawicieli, wybieranych na podstawie zgłoszeń.
 2. Kandydatem na przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego i ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 24 roku życia, i posiada status ucznia lub studenta.
 3. Kandydaci do Młodzieżowego Sejmiku są wybierani na podstawie przesłanych zgłoszeń w postaci formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia o naborze.
 4. Prawidłowo wypełniony formularz należy przesłać na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 5. Kandydaci jako uzupełnienie do formularza mogą złożyć swoje CV wraz  załącznikami np. listy gratulacyjne, dyplomy, referencje.
 6. Wyboru przedstawicieli dokonuje Komisja Wyborcza.
 7. Listę wybranych przez Komisję Wyborczą przedstawicieli zatwierdza w drodze uchwały Zarządu.
 8. Lista zatwierdzonych przedstawicieli Sejmiku Młodzieżowego zostanie zamieszczone na stronie www.podkarpackie.pl

  §12.

 1. Kadencja Młodzieżowego Sejmiku trwa 2 lata od momentu zatwierdzenia przez Zarząd.
 2. Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku reprezentują proporcjonalnie pięć okręgów wyborczych odpowiadających terytorialnie okręgom do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 3. Liczba przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku reprezentujących dany okręg odpowiada liczbie mandatów przypadających na ten okręg w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 4. Proces wyboru przedstawicieli, nowej kadencji, rozpoczyna się pół roku przed końcem aktualnej kadencji.
 5. Decyzję o ogłoszeniu wyborów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 §13.

 1. Wyboru przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku dokonuje Komisja Wyborcza na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 2. Członkowie Komisji Wyborczej powoływani są każdorazowo przed końcem kadencji w drodze uchwały Zarządu, w której jednocześnie wskazuje się przewodniczącego Komisji Wyborczej.
 3. Komisja Wyborcza działa przez rok, a w jej skład wchodzi od 3 do 6 osób.
 4. Posiedzenia Komisji Wyborczej zwołuje i prowadzi jej przewodniczący.
 5. Komisja Wyborcza dokonuje wyboru przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku
  z zachowaniem właściwej liczebnie reprezentacji w poszczególnych okręgach zgodnie z §12 ust. 3.
 6. Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej wraz z listą wybranych przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku, przekazywany jest niezwłocznie Zarządowi.
 7. Komisja Wyborcza wystawia zaświadczenia o wyborze na przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku.

IV. ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§14.

 1. Do czasu wyboru przewodniczącego, pracami Młodzieżowego Sejmiku kieruje najstarszy wiekiem przedstawiciel.
 2. Przedstawiciele wybierają spośród siebie prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, trzech zastępców przewodniczącego oraz sekretarz.
 3. Członkowie prezydium wybierani są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 5 przedstawicieli, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Młodzieżowego Sejmiku.
 4. Po wyborze prezydium przewodniczący wskazuje I, II i III zastępcę przewodniczącego.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku, jego obowiązki pełnią kolejno I, II, III zastępca przewodniczącego i sekretarz, którzy zwołują w ciągu 30 dni posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku w celu wyboru nowego przewodniczącego.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkim członkom prezydium najstarszy wiekiem przedstawiciel zwołuje w ciągu 30 dni posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku w celu wyboru nowego prezydium.

§15.

 1. Mandat przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku wygasa wskutek:
  1)      pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego przewodniczącemu Młodzieżowego Sejmiku;
  2)      poświadczenia nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu kandydata na przedstawiciela;
  3)      skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
  4)      trzech kolejnych nieobecności przedstawiciela na sesji, po podjęciu przez Młodzieżowy Sejmik uchwały o wygaśnięciu mandatu.
 2. Wygaśnięcie mandatu wynikające z ust. 1 pkt. 1-3, stwierdza Komisja Wyborcza w drodze uchwały, najpóźniej w terminie 2 miesięcy od powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny wygaśnięcia mandatu.
 3. W celu uzupełnienia składu Młodzieżowego Sejmiku, Komisja Wyborcza wybiera spośród nadesłanych zgłoszeń w trakcie rekrutacji osobę, która obejmuje mandat i przedstawia ją do zatwierdzenia Zarządowi.
 4. Nowo wybrany przedstawiciel otrzymuje zaświadczenie o wyborze.

§16.

 1. Rozwiązanie Młodzieżowego Sejmiku może nastąpić z powodu:

  1)      braku realizacji regulaminowych zadań Młodzieżowego Sejmiku;
  2)      prowadzenia spraw rażąco wykraczających poza zadania Młodzieżowego Sejmiku;
  3)      zmniejszenia się liczby przedstawicieli poniżej połowy regulaminowego składu.

 2. Rozwiązanie Młodzieżowego Sejmiku następuje w drodze uchwały Zarządu.

V. TRYB PRACY MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU

§17.

 1. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku zwołuje Marszałek, a otwiera Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego lub osoby przez nich wskazane.
 2. Pracami Młodzieżowego Sejmiku kieruje przewodniczący, a pod jego nieobecność kolejno I, II, III zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 3. Posiedzenia Młodzieżowego Sejmiku zwoływane są przez przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Młodzieżowy Sejmik podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy aktualnego składu.
 5. Młodzieżowy Sejmik powołuje komisje i przyjmuje regulamin obrad.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18.

 1. Szkoły oraz uczelnie wyższe powinny umożliwić przedstawicielom udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku.
 2. Nie można łączyć mandatu Młodzieżowego Sejmiku z mandatem posła lub członkostwem w organie jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Niniejszy regulamin może być zmieniany w trakcie kadencji uchwałą Zarządu z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Młodzieżowego Sejmiku lub na wniosek Młodzieżowego Sejmiku.
 4. Wszelkie skargi, wnioski oraz sprawy wykraczające poza niniejszy regulamin rozstrzyga departament Urzędu sprawujący opiekę merytoryczną nad Młodzieżowym Sejmikiem.

 

 

Uchwała Nr 87/2165/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego